Wyszukiwarka

BLOG

Kiedy i w jaki sposób powstaje choroba zawodowa?

Publikacja: Kwiecień 19, 2021

Polub nas na Facebook'u!

Zastanawiasz się czy choroba zawododwa dotyczy Ciebie? A może chcesz wiedzieć jakie świadczenia przysługują z tego tytułu? Bez względu na to czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą w tym artykule uzyskasz najważniejsze informacje w tym temacie. 

Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to schorzenie, które zostało spowodowane szkodliwymi czynnikami występującymi w danym miejscu pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Chodzi tu np. o pracę w ciągłym hałasie, niewłaściwym oświetleniu albo związaną z wyjątkowo dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym .

Jakie choroby określa się mianem choroby zawodowej?

Prawo polskie ściśle określa choroby, które zostały uznane za zawodowe. Pełną listę chorób zawodowych znajdziecie w Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dnia 4 września 2013 roku).Natomiast poniżej przedstawiam najczęściej spotykane choroby zawodowe:

 1. pylica płuc
 2. choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
 3. przewlekłe choroby narządu głosu  spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat
 4. nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 
 5. choroby skóry 
 6.  przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
  - przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
  - przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
  - przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
  - przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
  - przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
 7. przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
  -zespół cieśni nadgarstka
  -uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej
 8. trwały odbiorczy ubytek słuchu spowodowany hałasem
 9. choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
 10. choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi

Dokumentowanie chorób zawodowych

Jeśli u pracownika zostanie wykryta choroba zawodowa, to nie musi to od razu oznaczać zwolnienia z pracy. Wystarczy, że pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko, zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli na nowym stanowisku pensja pracownika ulega obniżeniu, to przez okres maksymalnie 6 miesięcy otrzymuje on dodatek wyrównawczy. Kwota dodatku to różnica między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem otrzymywanym po wprowadzeniu zmian.

Rozporządzenie ministra zdrowia określa konkretne formularze, które trzeba stosować przy procesie ustalania choroby zawodowej. Są to formularze dotyczące:

 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 • Formularz skierowania na badania
 • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
 • Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
 • Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
 • Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 • Karta stwierdzenia choroby zawodowej
 • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Kto może dokonać zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej ? 

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

 • pracodawca
 • lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej
 • pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną; były pracownik zgłasza podejrzenie choroby zawodowej bezpośrednio do poniżej wymienionych organów

Gdzie należy dokonać zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej? 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

 • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
 • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy

Kto może stwierdzić chorobę zawodową?

Jednostki orzecznicze I stopnia

 • poradnie i oddziały chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
 • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych 
 • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych
 • podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych (ostre objawy choroby)
 • właściwym do orzekania w zakresie chorób zawodowych jest lekarz medycyny pracy, zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych

Jednostki orzecznicze II stopnia
Jednostkami orzeczniczymi II stopnia od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia są jednostki badawczo- rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

Nie zgadzam się z decyzją. Co mogę zrobić?

Pracownik który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej może odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (zarówno pracownik jak i pracodawca) – do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego/Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • decyzja wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w II instancji jest ostateczna i przysługuje na nią skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 • natomiast od wyroku właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni.

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy z ubezpieczenia wypadkowego?

Osoba, która zapadła na chorobę zawodową, ma prawo do szeregu świadczeń. W tabelce zestawienie świadczeń przysługujących z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Rodzaj świadczenia

Osoby uprawnione

Jednorazowe odszkodowanie

Ubezpieczony (osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

Członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

Zasiłek chorobowy

Ubezpieczony, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, który wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, czyli kwoty będącej podstawą składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy

Zostaje ono przyznane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy i wynosi - jak w przypadku zasiłku chorobowego - 100 proc. podstawy wymiaru.

Zasiłek wyrównawczy

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy 

Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Renta szkoleniowa

Ubezpieczony, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Renta rodzinna

Członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Dodatek do renty rodzinnej

Sierota zupełna uprawniona do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego

Dodatek pielęgnacyjny

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczony

Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Choroba zawodowa, a obowiązki pracodawcy 

Znacznym ułatwieniem dla pracodawcy, u którego wystąpił przypadek choroby zawodowej, są załączniki od 1 do 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Określone zostały w nich wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej.

W przypadku gdy została rozpoznana choroba zawodowa u pracownika, na pracodawcy ciąży obowiązek:

 • informować pracowników o ryzyku zawodowym,  które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby  zawodowej przenieść go do innej pracy nie narażając go na działanie czynnika, który wywołał te objawy
 • w przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest  zobowiązany ustalić przyczynę powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w  porozumieniu z właściwym państwowym  inspektorem sanitarnym
 • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników  powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki  zapobiegawcze
 • zapewnić realizację zaleceń lekarskich
 • prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracowników na wstępne, okresowe, kontrolne badania profilaktyczne oraz rzetelne wypełnienie zagrożeń występujących na  stanowisku pracy w skierowaniu na te badania,
 • współpracować ze służbą medycyny pracy
 • powinnością pracodawcy jest także przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Przydatne informacje czyli: najważniejsze akty prawne

 • sposób dokumentowania chorób zawodowych reguluje Rozporządzenie z dnia
  1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
 • wykaz chorób zawodowych oraz szczegółowe zasady postępowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
 • rodzaje i zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach i zasady ustalania wysokości, wypłaty oraz finansowania tych świadczeń reguluje Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (4 ocen)

Losowe

WPISY Z BLOGA

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zerwaniu ACL - cz.1

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zerwaniu ACL - cz.1

sierpień 23, 2020 43456

Zerwanie ACL to jedna z gorszych kontuzji. Niestety brak zdolności regeneracji po traumatycznych urazach powod..

Czego nie wiesz o masażu bańką chińską?

Czego nie wiesz o masażu bańką chińską?

listopad 28, 2019 4708

Masaż bańką chińską to popularny i skuteczny sposób na wiele dolegliwości związanych z bólem, jak również skut..

Wszystkie aktualności

Najczęściej zadawane

Pytania

Dział FAQ
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok